Milieuvergunning

Milieuvergunning
Als een aanvraag om een milieuvergunning wordt ingediend moet het bevoegd gezag toetsen aan de Wet  geurhinder en veehouderij (Wgv). In de Wgv staan standaard (landelijke) geurnormen waaraan getoetst moet worden. De Wgv geldt overigens alleen voor de geur vanuit stallen (‘dierenverblijven’). Andere geurbronnen op een veehouderij, zoals opslag van bijproducten, opslag van mest buiten de stal en mestverwerking moet apart worden getoetst.

De Wvg biedt de mogelijkheid om bij gemeentelijke verordening andere afstanden of normen vast te stellen dan de landelijke afstanden of normen. Hierbij moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, die zijn genoemd in artikel 8 van deze wet. Hierop wordt nader ingegaan onder geurverordening op deze site.

De geurbelasting van een veehouderij die optreedt ter plaatse van woningen van derden wordt berekend volgens de systematiek van de Wgv. Een goed begrip en kennis van de parameters die van belang zijn voor deze berekening is essentieel voor een juiste beoordeling. Een juiste en objectieve analyse van de parameters is daarmee het belangrijkste onderdeel in de beoordeling van de geurhinder.

Specialistische kennis en ervaring
Niet alle termen en parameters in de Wgv zijn gedefinieerd. Dit betekent dat specialistische kennis en ervaring van belang zijn voor de juiste interpretatie en toepassing van deze onderdelen.

Als de geurnorm wordt overschreden is de vergunde situatie van belang. Dit vergt ook een juridische toets, om na te gaan of verleende vergunningen rechtsgeldig zijn. Hierbij spelen de koppeling tussen milieuvergunning en bouwvergunning en het al dan niet gerealiseerd zijn van stalruimten een rol. De vergunde situatie moet ook technisch goed worden geanalyseerd, omdat de nodige parameters niet altijd duidelijk zijn aangegeven.

Avenue Adviseurs kan de analyse en berekening op basis van de Wgv voor u uitvoeren.